KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Protočne vage

Tračne (protočne) vage - automatski kontinualni totalizatori mase

Protočna ili tračna vaga je sistem koji kontinualno i automatski meri protok i kumulativ rasutog materijala koji prolazi preko transportne trake, bez prekida toka materijala (za razliku od sekvencijalnih vaga).

Šema protočne vage

Tračna vaga meri istovremeno masu materijala na trakastom transporteru, kao i brzinu trakastog transportera. Iz te dve veličine se dobija protok. Kako se merenje mase vrši u pokretu, u pitanju je dinamičko vaganje, što je zahtevan proces zbog odnosa signala koji potiče od mase materijala i mehaničkih smetnji.

Vrednost tračne vage

Tračne vage se najviše koriste kod obrade agregata, gde služe za praćenje procesa proizvodnje i protekle količine materijala. Takođe su nezaobilazne u industriji, rudnicima. Omogućavaju uvid u:

 • trenutni protok materijala
 • kumulativni protok materijala

Analogni ili digitalni izlaz iz protočne vage može da se vodi dalje na upravljačke jedinice.

Hibridna protočna vaga sa displejom i semaforom za ekstrudirani protektor
Protočna vaga za duvan
Tračna vaga za ekstrujziju gume
Tračna vaga za duvan

Terminologija

Protočna vaga se najčešće ugrađuje na postojeći trakasti transporter. Postoji niz faktora na koje treba obratiti pažnju pre ugradnje tračne vage, kako bi se dobili što bolji rezultati merenja. Za detaljnije informacije pogledajte dokument "Preporuke za ugradnju tračne vage".

Prilikom ugradnje tračne vage, na postojećem trakastom transporteru se zamenjuje najmanje jedan valjčani slog sa mernim valjčanim slogom koji sadrži merne ćelije. Ukoliko je potrebna veća tačnost, ili ukoliko je brzina trake velika, tako da se u datom trenutku nalazi mala količina materijala na traci, potrebno je oformiti više mernih valjčanih slogova. Tako se povećava efektivna dužina vage. Merni valjčani slog se oslanja na noseću konstrukciju trakastog transportera preko mernih ćelija i tako je osetljiv na promenu količine materijala na traci.

Pored mernih valjčanih slogova, tračna vaga obično poseduje i merni točak za merenje brzine trakastog transportera. To je naročito važno ako se brzina transportera menja (bilo regulacijom ili nenamerno used promene otpora vuče trake).

Kada dobijemo podatak o masi i brzini trake, odgovarajućim matematičkim operacijama dobijamo podatak o protoku materijala preko totalizatora.

Tačnost tračnih vaga

Tačnost tračne vage mnogo zavisi od načina na koji je ugrađena. Nepravilnom ugradnjom se mogu dobiti veoma loši podaci. Greške mogu biti i do 20%. Međutim ako se povede računa i ispoštuju se zahtevi za ugradnjom, može se ostvariti tačnost ispod 1% (tipično +/-0,5% za jednosložne vage ili +/-0,25% za višesložne). Pored same ugradnje, na tačnost utiče i način korišćenja trakastih transportera. Poželjno je da protok materijala što manje varira, da je dovoljna popunjenost trake, da protok bude u okviru određenih granica (obično od 25% do 100% od projektovanog kapaciteta).

Protočna vaga sa jednim modularnim slogom i elektronikom za agregat
Protočna vaga sa jednim modularnim slogom za agregat
Tračne vage u kamenolomu

Izbor optimalne tračne vage za vašu aplikaciju

Pre izbora odgovarajuće tračne vage za vaš slučaj, treba razmotriti bitne stavke:

 • uslovi sredine: da li se sistem koristi na otvorenom ili zatvorenom. Koliko je agresivan materijal koji se transportuje. Da li se menja ugao transportne trake. Ta li je sistem stacionaran ili pomerljiv?
 • zahtevana tačnost: kao što je već spomenuto, instalacija je ključna za tačnost sistema. Dodatni faktori koji utiču na tačnost su popunjenost trake i ravnomerni dotok materijala. Definišite nivo tačnosti koju treba da ostvari sistem, i konsultujte se sa nama. Legalna metrologija klasifikuje tračne vage u tri kategorije (klasa 0,5%, 1% i 2%)

Tračna vaga može biti veoma korisna sa podacima o toku materijala u proizvodnom procesu. Takođe se može koristiti za regulaciju protoka materijala.

Naše tračne vage karakteriše:

 • usaglašenost sa međunarodnim preporukama OIML R 50-1
 • tačnost do 0,25%
 • modularnost i prilagodljivst svim širinama traka i različitim konstrukcijama transportera
 • jednostavna ugradnja jednosložnih ili višesložnih modela
 • pouzdan rad bez posebnog održavanja
 • zaštićenost mernih ćelija od prljavštine i preopterećenja
 • otvoren interfejs (RS232, RS485, Profibus, CANOpen, DeviceNET, Ethernet...)
Protočna vaga sa dva modularna sloga za šećer
Protočna vaga sa tri sloga, merna ćelija, merni točak, elektronika: za rudu
Tračna vaga u šećerani
Tračna vaga u rudniku

Pored ugradnje i puštanja u rad tračnih vaga, TRC PRO nudi i servis, održavanje, etaloniranje i kontrolisanje tračnih vaga.

Ovde možete preuzeti formular za zahtev za ponudu za izradu tračne vage.

Dokument "Preporuke za ugradnju tračne vage" sa korisnim informacijama koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja mesta ugradnje tračne vage.